System oceniania w Szkole Podstawowej Promyk

Edukacja

W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Począwszy od klasy czwartej szkoła podstawowa stosuje sześciostopniową skalę ocen. 

6 stopień celujący
5 stopień bardzo dobry
4 stopień dobry
3 stopień dostateczny
2 stopień dopuszczający
1 stopień niedostateczny


Szczegółowy opis kryteriów ocen znajduje się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.


Zachowanie

W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.

W klasach IV – VI zachowanie ocenia się wzorowo, bardzo dobrze, dobrze, poprawnie, nieodpowiednio lub nagannie. Szczegółowe kryteria uzyskania poszczególnych ocen znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.